"For such a time as this..."

エステル記 4章 14節
「…この時のためにこそ、あなたは王妃の位にまで達したのではないか。」

Esuteruki 4 Shou 14 Setsu
" ... Kono toki no tame ni koso, anata wa ouhi no kurai ni made tasshita no de wa nai ka?"

Esther 4:14
"... And who knows whether you have not attained royalty for such a time as this?"

Comments

Popular Posts